KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) Vision Jobs informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych NABYWCY jest, w rozumieniu artykułu 13 Vision Jobs, 55-200 Oława, ul. Magazynowa 3/9(dalej DEWELOPER), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: biuro@vj2.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy.
2. Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej UMOWY DEWELOPERSKIEJ, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO.

3. Dane osobowe NABYWCY Administrator może udostępniać innym podmiotom, na podstawie zawartej z DEWELOPEREM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji UMOWY DEWELOPERSKIEJ.
4. Dane pozyskane w związku z zawarciem UMOWY DEWELOPERSKIEJ przetwarzane będą w zakresie:
a) realizacji postanowień Umowy do czasu jej zakończenia; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

b) zapewnienia wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, spełnienie obowiązków wynikających z praw osób, których dane dotyczą, współpraca z organami administracji państwowej);

c) dochodzenia wzajemnych roszczeń; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
a także w celach analitycznych i statystycznych przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia wzajemnych roszczeń, a następnie przez czas nieokreślony po przeprowadzeniu procesu anonimizacji danych osobowych.
5. Kategorie odbiorców danych osobowych:
a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;

b) dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;

c) informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;

d) dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.
6. Dane osobowe są przekazywane i przechowywane na terenie USA tylko i wyłącznie w formie zaszyfrowanej w ramach usługi hostingowej, a korzystanie z usługi odbywa się na podstawie regulaminu usługodawcy.
7. W związku z realizacją postanowień Umowy i przekazaniem Administratorowi danych osobowych Nabywcy przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, Nabywca powinien skierować żądanie mailowo na adres: biuro@vj2.pl lub pisemnie na adres DEWELOPERA.

9. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia i realizacji przez DEWELOPERA.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress